Geskiedenis

Die skool is op 9 April 1951 met 150 leerders en 5 onderwyseresse in 6 losstaande klaskamertjies begin. Destyds het dit Voorbereidingskool Boston geheet, en is net leerders tot gr. 3 geakkommodeer.

Gedurende die tydperk April 1951 tot Desember 1953 was Voorbereidingskool Boston besig om die fondamente te lê waarop Totiusskool sedert 1 Januarie 1954 begin verrys het. Met die afsterwe van prof. J.D. du Toit (Totius), godgeleerde, Bybelvertaler, digter en volksman, in 1953 is besluit om die skool na hom te vernoem.

In Januarie 1954 het dit Totiusskool geword. In dieselfde jaar is toestemming van die Departement van Onderwys verkry om die skool in ´n laerskool te verander, en elke jaar het een graadgroep bygekom.

Omdat daar te min plek in die tydelike geboue van die skool was, moes die leerders en onderwysers in 2 groepe verdeel word en is onderrig in dubbelskofte gedoen. Een groep se skooldag was van 8 vm. tot 1.30 nm. en die ander s´n van 12 vm. tot 4.30 nm.

Die hoeksteenlegging van die nuwe skoolgebou, soos dit vandag nog daar uitsien, is op 5 Mei 1955 gedoen. Op 28 November 1956 is die nuwe skoolgebou ingewy. Dr. J.G. Meiring, Superintendent-generaal van Onderwys in Kaapland, het die skool geopen. Dr. Meiring het tydens dié geleentheid aanbeveel dat, aangesien die skool na Totius heet, die laaste vers van Psalm 91, wat deur Totius berym is, die skool se Psalm moes word.

Die volgende hoofde het die skool gedien:

Dr. P.K. Cronje 1951 – 1959
Mnr. N.J.I. v.d. M. Visser 1960 – 1963
Mnr. J.C. Visser 1964 – 1969
Mnr. I.W. van Rensburg 1970 – 1978
Mnr. A. d´L. Volschenk 1978 – 1983
Mnr. J.D. Rossouw 1984 – 1996
Mnr. G.C. van Zijl 1997 – 2014
Meneer H.L. Bester 2015 –

ONS SKOOLNAAM

Prof. dr. J.D. du Toit (21.02.1877 tot 01.07.1953), digter, Psalmberymer en Bybelvertaler, nederige en toegewyde kind van ons Hemelse Vader, is een in die ry van groot geeste wat aan ons geskenk is. Hy is vir ons die verpersoonliking van Liefde en Lig¯ die twee grondliggende gedagtes wat ons as leuse aanvaar.

TOTIUS is die afgeleide vorm van prof. dr. J.D. du Toit se naam. Deur te onthou wat die herkoms van ons skool se naam is, kan ons verseker dat ons in die nastrewing van sy eerbiedwaardige karakter en veelsydige dienste, steeds verbind bly aan die hoogste en mooiste ideale.

ONS SKOOLWAPEN EN LEUSE

Ons skoolwapen, die sewepuntige ster, met sy mooi leuse Liefde en Lig, simboliseer hoër ideale en die nastrewing van ‘n verderliggende doelstelling, waardeur ons kinders se horisonne verbreed en verryk word. Die LIG word in sewe punte van die ster saamgevat; elke punt verteenwoordig ‘n dag van die week:

Punt Een : Sondag

(wys na bo) Liefde vir ons Hemelse Vader, vir Sy Woord, vir Sy Werk

Punt Twee : Maandag

(kloksgewys) Liefde vir ons daaglikse werk; dors na kennis; genot in studie en arbeid

Punt Drie : Dinsdag

Liefde vir ons medemens; liefdesdade en die versagting van leed; aankweek van gesonde gesindhede

Punt Vier : Woensdag

Liefde vir ‘n sterk, gesonde liggaam en gees; die beoefening van sport; gesonde spangees; ontspanning met goeie leesstof

Punt Vyf : Donderdag

Liefde vir ons land, volk en moedertaal; ‘n waardering vir ons natuurskoon.

Punt Ses : Vrydag

Liefde vir ons ouers; die dag vir inskerping van huislike geluk.

Punt Sewe : Saterdag

Liefde vir alles wat mooi en edel is.

Ons Skoollied

Ons sing in vroeë lentejare
van Totiusskool wat stewig bou.
Wat ons besiel met ideale
sodat ons moedig koers kan hou.
Ons seuns ontluik soos vreugde-plante
veredel in hul jeug.
Ons dogters is paleispilare
gebeitel tot ‘n beeld van deug
Ons sal die goue ster se skitter
gelowig volg waar dit ons rig.
Ons leuse is ons inspirasie –
Uitbundig juig ons: LIEFDE en LIG!

Woorde: J.F. Spies
Toonsetting: Dirkie de Villiers


Translate »