Gedragskode

GEDRAGSKODE VIR LEERDERS

(reëls en prosedures waarvolgens leerders hulle moet gedra)

(Oueropvoeding van hulle kinders vorm ‘n onlosmaaklike deel van die suksesvolle nakoming van die skool- en ordereëls deur die leerders)

1. WAAROM ‘N GEDRAGSKODE?

Die rasionaal agter hierdie gedragskode vir leerders is daarop gebaseer dat ons skool ‘n plek van waardes is, wat gedemonstreer word deur wedersydse respek, ondersteuning en agting vir elke individu. Die skool behoort aan almal en ons deel dieselfde positiewe waardes.

– Die hoofdoel van hierdie gedragskode is dus om ‘n ordelike skoolomgewing te handhaaf waarbinne sinvolle opvoeding kan plaasvind en waarin elke leerder optimaal kan baat vind by die onderwys van die skool.

– Hierdie beleid dien as ‘n maatreël om te verseker dat geen leerder deur sy/haar eie ongeoorloofde optrede die opvoedingsproses nadelig sal beïnvloed nie. Die gedragskode wil dus die leerder wat gedragsafwykings openbaar en sodoende andere in die opvoedingsproses negatief beïnvloed, identifiseer, vermaan en begelei ten einde sy/haar gedrag te verbeter.

2. WAT VERWAG DIE GEDRAGSKODE VAN ELKE LEERDER

Gehoorsaamheid aan skool- en ordereëls

• Die gewilligheid om by die skool in te skakel en die gebruike en reëls van die skool te ken en te gehoorsaam. Die manier waarop elke leerder hom/haar gedra / voordoen (terwyl hy/sy gedurende normale skoolure of na-skoolure a.g.v. skoolaktiwiteite die skool se verantwoordelikheid is en na-skoolure geklee is in skooldrag, maar nie die skool amptelik verteenwoordig nie) teenoor sy/haar medemens is deurslaggewend:

* Leerders sal met hoflikheid, eerlikheid, opregtheid, beleefdheid en verdraagsaamheid, en met inagneming van andere optree.
* Leerders moet hulle van aggressiewe en aanstootlike gedrag weerhou.
* Elke leerder sal die inherente waardigheid van andere respekteer.
* Elke leerder sal respek vir mense in gesagsposisies betoon.
* Daar word van leerders verwag om die skool se opvoeders te respekteer en te onderneem om heelhartig saam te werk in alle redelike opdragte wat hulle van skoolopvoeders mag ontvang.
* Dit is elke leerder se plig om ‘n bydrae te lewer tot die netheid van die skoolgebou en terrein.

Translate »