Missie

ONS MISSIE
(dui mikpunte aan sodat die suksesvolle realisering
van die skoolvisie deurlopend geëvalueer kan word)

Wanneer ons na Laerskool Totius kyk, sien ons ‘n skool

1. van uitnemende gehalte, wat insluit
a) innoverende, eietydse opvoeding en onderwys
b) die doeltreffende implementering en monitering van die kurrikulum
c) visioenêre, vernuwende en verantwoordelike beheer en bestuur, met sensitiwiteit vir diversiteit

KERNPROSESSE

2. waar die beste belang van ons leerders in die middelpunt staan van alles wat ons doen

ONS
MENSE

Leerders

3. waar opvoeders in goeie omstandighede werk en op innoverende wyse as rolmodelle funksioneer

Opvoeders

4. waar ouers meelewend en konstruktief saam met die skool dink en doen

Ouers

5. waar hoë morele waardes uitgeleef word en waar ons leerders hierdie waardes aanleer, insluitende
            a) respek vir mense en die omgewing
            b)integriteit                  c) eerlikheid
            d) betroubaarheid       e) nie-diskriminasie
            f) gehoorsaamheid      g) lojaliteit
            h) diensbaarheid

ONS MORELE
WAARDES

6. waar leerders in geborgenheid en veiligheid tot hulle volle potensiaal in hulle volle menswees opgevoed word, met ‘n gesonde balans tussen die verskillende fasette van hulle
lewens (intellektueel, fisies, geestelik, sosiaal en kultureel)

HOLISTIES

BALANS

7. waar leerders opgevoed word om later gemaklik, suk- sesvol en met vertroue te kan funksioneer in die Suid-Afrikaanse werklikheid binne die vroeg-21ste eeuse wêreldwye gemeenskap

REALISTIES EN
TOEKOMSGERIG

8. waar daar ruimte is vir opvoeders en leerders om hulle
           godsdienstige oortuigings uit te leef
            a) sonder dwang,
            b) met respek teenoor die godsdienstige oor- tuigings van minderhede sowel as die  meerderheid

GODSDIENS

9. wat Afrikaans as onderrigtaal gebruik, binne die ruimte van die taaltransformasieplan.

TAAL

Translate »