Missie

ONS MISSIE

Wanneer ons na Laerskool Totius kyk, sien ons ‘n skool

1. Van uitnemende gehalte, wat insluit:
a) innoverende, eietydse opvoeding en onderwys,
b) die doeltreffende implementering en monitering van die kurrikulum,
c) visioenêre, vernuwende en verantwoordelike beheer en bestuur, met           sensitiwiteit vir diversiteit.

KERNPROSESSE

2. Waar die beste belang van ons leerders in die middelpunt staan van alles wat ons      doen.

ONS
MENSE

Leerders

3. Waar opvoeders in goeie omstandighede werk en op innoverende wyse as            rolmodelle funksioneer.

Opvoeders

4. Waar ouers meelewend en konstruktief saam met die skool dink en doen.

Ouers

5. Waar hoë morele waardes uitgeleef word en waar ons leerders hierdie waardes aanleer, insluitende;
a) respek vir mense en die omgewing
b) integriteit                  c) eerlikheid
d) betroubaarheid         e) nie-diskriminasie
f) gehoorsaamheid       g) lojaliteit
h) diensbaarheid

ONS MORELE 
WAARDES

6. Waar leerders in geborgenheid en veiligheid tot hulle volle potensiaal in hulle volle menswees opgevoed word, met ‘n gesonde balans tussen die verskillende fasette van hulle lewens. (intellektueel, fisies, geestelik, sosiaal en kultureel)

HOLISTIES

BALANS

7. Waar leerders opgevoed word om later gemaklik, suk- sesvol en met vertroue te        kan funksioneer in die Suid-Afrikaanse werklikheid binne die vroeg-21ste eeuse          wêreldwye gemeenskap.

REALISTIES EN
TOEKOMSGERIG

8. Waar daar ruimte is vir opvoeders en leerders om hulle godsdienstige oortuigings      uit te leef
a) sonder dwang,
b) met respek teenoor die godsdienstige oor- tuigings van minderhede sowel as die  meerderheid

GODSDIENS

9. Wat Afrikaans as onderrigtaal gebruik, binne die ruimte van die            taaltransformasieplan.

TAAL

Translate »