Godsdiensbeleid

GODSDIENSBELEID

Hierdie beleid sal deurlopend in Laerskool Totius toegepas word. Verskillende fasette van godsdiens, nl. Verpligte Godsdiensonderwys, Vrywillige Godsdiens-onderrig en Gekontroleerde Godsdienstige Gebruike moet met groot omsigtig-heid hanteer word.
Die gees van hierdie godsdiensbeleid is om ‘n agting vir godsdienstige diversiteit in die skool in die besonder en in die RSA in die algemeen te bevorder. Leerders se kennismaking met godsdienstige tradisies en gebruike moet dus op so ‘n wyse geskied dat dit hulle sal aanmoedig om in hul eie innerlike spirituele en morele dimensies te groei.
1. Verpligte Godsdiensonderwys

Dit is ‘n kurrikulêre program met duidelike en ouderdom-toepaslike opvoedkundige doelwitte vir die onderrig en leer van godsdiens, godsdienste en godsdienstige diversiteit in die RSA en die wêreld. Godsdiensonderwys is daarom ‘n opvoedkundige program met duidelike gedefinieerde en oordraagbare vaardighede, waardes en houdings as uitkomste.

Die skool neem verantwoordelikheid vir godsdiensonderwys aan sy leerders en gevolglik kan dit van enige opvoeder, wat by SARO geregistreer is, verwag word om betrokke te raak by godsdiensonderwys, ongeag sy / haar persoonlik godsdienstige sienswyse. Die skool se bestuurspan sal egter elke opvoeder se belangstelling, bevoegdheid, ervaringsveld, sensitiwiteit, ens. insoverre dit religie aanbetref, wel deeglik in ag neem wanneer besluit word op opvoeders wat godsdiensonderwys in die skool se verpligte, geskeduleerde kurrikulêre jaarprogram vir die onderskeie onderrigfase moet hanteer.
Verteenwoordigers van godsdienstige organisasies, geleentheidsprekers, fasili-teerders en andere mag op uitnodiging van die opvoeders (d.w.s. na goedkeuring deur die skool se bestuurspan) by die skool se godsdiensonderrigprogram betrokke raak, op voorwaarde dat sodanige individue / groeperings /instansies by SARO geregistreer is. Daar sal terselfdertyd van buitestaanders verwag word om streng te hou by die inhoudelike van vooraf ooreengekome aanbiedings – betrokke opvoeders sal die moniteringsfunksie verrig. Die betrokke leerders bly tydens enige sodanige aanbieding die verantwoordelikheid van die betrokke opvoeder(s).

2. Godsdiensonderrig

Onder godsdiensonderrig word verstaan die insluiting van ‘n program van onderrig van ‘n spesifieke geloof of oortuiging, met die oogmerk die vaslegging / bevordering van ‘n verkleefdheid aan daardie geloof of oortuiging.

Godsdiensonderrig sal nie deel vorm van die formele skoolprogram nie, m.a.w. tyd sal net na gelang van behoefte (bv. daagliks, weekliks, ens.) buite die formele skoolprogram deur skoolpersoneel geskep word vir byeenkomste, samekomste, assosiasies van godsdienstige groeperings waarby die skool se leerders en / of personeel betrokke sal wees. Slegs godsdiensgroeperings (denominasies) waarby van die skool se leerders normaalweg vanuit gesinsverband inskakel, sal met die medewete van die betrokke ouers toegelaat word om tydens voorafgereëlde tye (buite normale onderrigtyd) met genoemde leerders kontak te maak.

3. Gekontroleerde Godsdienstige Gebruike

Godsdienstige Gebruike is daardie aktiwiteite en gedragsvorme wat die gesigspunte / sienings oor, oortuigings van en toewyding aan ‘n besondere geloof / godsdiens erken en uiting gee, en dit mag byeenkomste van volgelinge, aanhangers, gebedstye, kleredrag en eetgewoontes insluit.

Die skool sal op ‘n gekontroleerde wyse (soos deur die skool se bestuurspan goedgekeur) die skoolgeriewe op ‘n deurlopende grondslag beskikbaar stel vir godsdienstige groeperings / denominasies waarby sy leerders normaalweg vanuit gesinsoortuiging betrokke is: daaglikse religieuse gebruike, bv. Skriflesing en gebed vir diegene wat die Christelike geloof aanhang – wat nie deel sal vorm van die amptelike skooldag nie, d.w.s sodanige aktiwiteite sal geskied in tye wat bygevoeg is tot die gewone minimum onderrigtye soos bepaal deur onderwysbeleid.; weeklikse/tweeweeklikse saalbyeenkomste wat in die multi-religieuse behoeftes van die leerders sal voorsien – wat deel vorm van die amptelike skooldag aangesien dit aktiwiteite sal akkommodeer wat aansluit by die vak/leerarea lewensvaardighede.

Translate »